Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green REV Institute z siedzibą w Warszawie przy ul. G. Bruna 34/ skr.5, 02-523 Warszawa; NIP 521 367 76 34; REGON 147376122; KRS 0000521182.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania petycji w ramach realizacji kampanii społecznej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim takim jak firmy hostingowe, podmioty zajmujące się mailingiem oraz komunikacją elektroniczną za pośrednictwem portali takich jak np. Facebook, Instagram, Twitter, a także innym odbiorcom współtworzącym kampanię społeczną.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać przetwarzane w ramach innych kampanii organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora, a także w ramach prowadzonego newslettera do informowania m.in. o bieżących i przyszłych działaniach Administratora.

Informacje dodatkowe:

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji kampanii społecznej, a także w ramach innych kampanii określonych w pkt. 4, a w razie potrzeby również w późniejszym okresie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia. Żądanie takie wymaga zgłoszenia Administratorowi w formie pisemnej lub mailowej na adres: kontakt@greenrev.org.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdym czasie może zostać cofnięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na dotychczasową zgodność z prawem przetwarzania danych.
 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie danych osobowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w całości lub niektórych z nich może uniemożliwić lub utrudnić cel, w jakim osoby podające dane zamierzały wesprzeć działania Administratora.
 5. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy takim podmiotom jak np. Google, z których usług korzysta Administrator.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w procedurze przewidzianej przez przepisy prawa, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych